Navigace

Obsah

Ředitelka Mateřské školy Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání(školský zákon, v platném znění) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

 

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Hrobčice (povinné předškolní vzdělávání).                                                                                                                                         10b

2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31.8.2020( narozené do 31.8.2016) s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Hrobčice.                                                                                                                                          9 b

3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31.8.2020( narozené do 31.8.2017) s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Hrobčice.                                                                                                                                          9 b

4. Dále budou přijímány děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti  OÚ Hrobčice vždy od nejstaršího k nejmladšímu.                                                                                                                   8 b

5. Dále budou přijímány děti v posledním roce před  zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti                                                                                                                      5 b

6. Děti, jejichž starší sourozenec se již vzdělává v Mateřské škole Hrobčice, okres Teplice, p.o.                                                                                                                                               7 b

7. Ostatní děti od nejstaršího k nejmladšímu, až do vyčerpání volné kapacity                     2 b

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí a příslušných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (upřednostnění staršího před mladším).

 

 

 

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na hlavní nástěnce MŠ a na www.mshrobcice.cz po dobu 15 dní, zákonní zástupci nepřijatých uchazečů budou obesláni rozhodnutím o nepřijetí poštou (do vlastních rukou) nebo převezmou toto rozhodnutí osobně.